وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری رئوف محمدي پور
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 8/22
تلفن :

چارت نموداری سالار معروفي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 11/3
تلفن :

چارت نموداریعبداله علي پناه
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : ششم ابتدايي
سابقه خدمت : 5/27
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی
عنوان پست : مسئول امور سجلي ( امور عمومي )

چارت نموداریحامد عليزاده
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر و روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت :
تلفن :